OPŠTI USLOVI POSLOVANJA TT PHOENIX BUDVA

(u daljem tekstu Fenix Delivery)

 

I OPŠTI DIO

Ovim opštim uslovima se utvrdjuju uslovi i način obavljanja poštanskih usluga poštanskog operatera Fenix Delivery-a. Opšti uslovi obavljanja poštanskog operatera Fenix Delivery su utvrdjeni u skladu sa zakonom o poštanskim uslugama (sl.Br. 57/11 , 55/16 , 55/18) i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

II OPIS USLUGA

Vrste poštanskih usluga

  • Fenix Delivery će obavljati komercijalne poštanske usluge
  • Mjesto obavljanja usluga i vrijeme

Usluge poštanskog operatera će se obavljati na cijeloj teritoriji Crne Gore , u propisanom radnom vremenu.
Radno vrijeme poštanskog operatora je od svakim danom sem nedeljom pd 08.00 do 16.00

 • Prijem

 Prijem se obavlja u prostorijama Fenix Delivery , kao i na teritoriji cijele Crne Gore

 • Usluge dodatne vrijednosti

Usluge dodatne vrijednosti su poštanske usluge komercijalnog servisa koje imaju posebne zahtjeve u pogledu kvaliteta , vremena i mjesta prijema , brzine prenosa i uručenja.

Uslugama iz stava 1 ovog člana  smatraju se:

 1. Kurirske usluge (od vrata do vrata);
 2. Ekspresne usluge
 3. Usluga sa mogućnošću praćenja toka prenosa i uručenja pošiljke putem interneta ili na drugi odgovarajući način;
 4. Usluge sa mogućnošću direktne komunikacije sa pružaocem poštanskih usluga , radi davanja dodatnih uputstava u vezi sa uručenjem pošiljke;
 5. Pošičjle sa ugovorenim vremenom uručenja;
 6. Pošiljke koje se uručuju lično uz potpis primaoca;
 7. Ostale usluge
 • Rokovi uručenja Rokovi za uručenje pošiljke su 24 h od momenta preuzimanja, odnosno narednog dana do 16.00 časova. Rokovi mogu biti pomjereni u skladu dogovore sa pošiljaocem odnosno nalogodavcem

III OBAVEZE KORISNIKA

Pošiljalac je saglasan da se pošiljka smatra neprihvatljivom za transportako:

 1. Fenix Delivery odluči da pošiljku ne može da transportuje bezbedno ili legalno.
 2. Fenix Delivery može odbiti za transport i drugi sadržaj pošiljke za koju procjeni da može izazvati oštećenje drugih pošiljaka ili nanijeti štetu materijalnim i ljudskim resursima Fenix Delivery-a.
 3. Pošiljalac je dužan da adekvatno upakuje pošiljku, naznači njen sadržaj , vrijednost , težinu i dimenzije. Fenix Delivery zadržava pravo naknadne provjere sadržaja, težine i zapremine pošiljke. Fenix Delivery ne snosi odgovornost za eventualnu nastalu štetu usled neadekvatnog pakovanja pošiljke, kao i usled netačnih podataka i uputstva nalogodavca.
 4. Pošiljalac predaje Fenix Delivery-u pošiljke , uz obavezu Fenix Delivery-a da zajedno sa pošiljaocem utvrdi sadržaj, vrijednost i propratnu dokumentaciju.
 5. Nalogodavac usluga je obavezan da na prijemnom listu , prijemnoj otpremnici ili pošiljci navede sve tačne podatke vezane za pošiljaoca i primaoca pošiljke.
 6. Plaćanje poštanskih usluga se vrši u skladu sa važećim cjenovnikom poštanskog operatera Fenix Delivery. Nalogodavac je saglasan da plati osnovne troškove prenosa kao i troškove povraćaja nastale njegovom krivicom (ako je primalac nepoznat na datoj adresi, ako je adresa nepotpuna ili netačna , ako primalac odbije prijem), a prema cjenovniku usluga. Za svaku primljenu ili uručenu pošiljku , pošiljalac i primalac potvrdjuju svojim potpisom tačnost navoda, kao i upoznanost sa Opštim uslovima poslovanja Fenix Delivery-a

IV DOPUNSKE USLUGE

Dopunske poštanske usluge su usluge koje sadrže poseban način postupanja tokom prijema, usmeravanja , prenosa i uručenja pošiljki , a mogu se odnositi i  na univerzalne i na komercijalne poštanske usluge. Dopunske poštanske usluge mogu se vršiti po zahtjevu pošiljaoca , primaoca, ili po službenoj dužnosti. Dopumske poštanske usluge koje se odnose na komercijalne poštanske usluge spadaju u poštanske komercijalne usluge. Zahtjev za vršenje dopunske usluge može se postaviti u bilo kom momentu prenosa pošiljke ili kada se steknu odgovarajući uslovi.

V POSTUPAK SA POŠILJKOM

Potpisom  i ovjerom od strane primaoca na prijemnom listu smatra se da je pošiljka uručena u garantovanom roku i neoštećena , čime Fenix Delivery više ne snosi bilo kakvu odgovornost za istu. Uručena pošiljka se ne smije primiti nazad , osim ukoliko je došlo do oštećenja iste u toku transporta (ili reklamacije iste) ua šta će Fenix Delivery sačiniti zapisnik potpisan od obje strane i primiti pošiljku za transport ka pošiljaocu /nalogodavcu…

U slučaju nemogućnosti uručenja pošiljke ,ostavlja se obavještenje sa imenom primaoca kao i sa podatcima o mjestu i vremenu kada se pošiljka može podići. Pošiljka se čuva u 5 (pet) radnih dana od dana ostavljanja obavještenja i nakon tog roka se vraća pošiljaocu. Ostavljanjem obavještenja smatra se da je usluga izvrešena u garantovanom roku.

Ako poslije prvog pokušaja dostave nije moguće uručenje pošiljke , Feniks Delivery će pokušati još jedno uručenje. Ako ni tada nije moguće uručiti pošiljku usled netačne adrese , odbijanja prijema ili odsutnosti primaoca , Fenix Delivery je dužan da obavijesti Nalogodavca o nemogućnosti uručenja/prihvata pošiljke , u kom slučaju je Nalogodavac dužan da da dodatno uputstvo. U slučaju nemogućnosti uručenja/prihvata pošiljke i nakon dodatnog uputstva od strane Nalogodavca , Fenix Delivery je dužan da pošiljku vrati Pošiljaocu/Nalogodavcu. U tom slučaju Fenix Delivery zadržava pravo da Pošiljaoca tereti za dodatne troškove povrata pošiljke.

Fenix Delivery se obavezuje da se prema preuzetim pošiljakma odnosi sa pažnjom i učini primjeran napor da pošiljku uruči u predvidjenim rokovima. Fenix Delivery ne snosi odgovornost za štetu i izgubljenu dobit Nalogodavca ukoliko je do gubitka ili oštećenja pošiljaka, ili kašnjenja u dostavi došlo krivicom Nalogodavca ili usled više sile.

Pod višom silom podrazumijevaju se : Radnje državnih organa, prirodni dogadjaji , vremenski uslovi, nedostatak pogonskog goriva, gradjanski neredi ili okupljanja , štrajkovi , vojne aktivnosti , rat ili ratne opasnosti , ograničenja medjunarodne zajednice , pandemija virusa (COVID 19)

 • Odgovornost za pošiljke

 

U slučaju gubitka , djelimično ili potpunog oštećenja  ili umanjene sadržine expres pošiljke,ili prekoračenja roka za prenos i uručenje pošiljke , odgovornost Fenix Delivery-a

se ograničava :

 1. Za gubitak ili potpuno oštećenje vrijednosne poštanske pošiljke-iznos označen na pošiljci uvečan za poštarinu naplaćenu po vrijednosti i petostruki iznos naplaćene poštarine za tu pošiljku umanjenu za poštarinu po vrijednosti;
 2. Za djelimično oštećenje ili umanjenje sadržine vrijednosne poštanske pošiljke – iznos u visini utvrdjenog dijela oštećenja ili umanjenja sadržine , ali da iznos ne može biti veći od iznosa koji bi se isplatio na osnovu tačke 1 ovog stava;
 3. za gubitak ili potpuno oštećenje registrovane poštanske pošiljke – petostruki iznos naplaćene poštarine;
 4. Za djelimično ili potpuno oštećenje ili umanjenje sadržine registrovane poštanske pošiljke – iznos u visini utvrdjenog dijela oštećenja ili umanjenja sadržine , stim da iznos ne može biti veći od iznosa koji bi se isplatio na osnovu tačke 3 ovog stava;
 5. Za neizvršenu , nepotpunu ili pogrešno izvršenu poštansku uslugu , kao i za prekoračenje roka za uručenje registrovane poštanske pošiljke – trostruki iznos naplaćene poštarine.

Indirektna šteta ili izmakla dobit se ne uzima u obzir prilikom obračuna naknade štete. Fenix Delivery je dužan da nadoknadi štetu definisanu ovim odijeljkom korisniku koji je platio poštarinu za prenos pošiljke.

VI POSTUPAK SA NEURUČIVIM POŠILJKAMA

Pošiljka za koju se utvrdi da ne može da se uruči ni primaocu ni pošiljaocu u rokovima propisanim Zakonom ili Pravilnikom o obavljanju poštanskih usluga ( Sl.list RCG , Br. 45/17) smatra se neuručivom pošiljkom. Fenix Delivery ima pravo da komisijski otvori i pregleda sadržaj neuručive pošiljke radi utvrdjivanja adrese primaoca ili pošiljaoca. Ukoliko se i nakon provjere ne može utvrditi primalac ili pošiljalac pošiljke Fenix Delivery je dužan zadržati i skladištiti pošiljku u skladu sa odredbama Pravilnika po obavljanju poštanskih usluga ( Sl.list RCG , Br. 45/17) .

VII REKLAMACIJE

Reklamaciju zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja expres pošiljke , primalac pošiljke može podnijeti odmah pri uručenju iste , odnosno najkasnije do kraja narednog radnog dana u pisanoj formi. U slučaju zahtijeva za naknadu štete , Nalogodavac je dužan istu uputiti pismenim putem u roku od 10 (deset) dana od dana prijema predmetne pošiljke. Reklamacije zbog neuručenja ili uručenja sa zakašnjenjem expres pošiljke , pošiljalac ili nalogodavac može podnijeti prigovor u roku od 10 (deset) dana od dana kad je pisanim putem (dopisom , e-mail-om , SMS-om ) obaviješten da nije moguće uručiti uručenje u rokovima propisanim Zakonom ili Pravilnikom o obavljanju poštanskih usluga ( Sl.list RCG , Br. 45/17).

Fenix Delivery je obavezan da se izjasni o osnovanosti reklamacije u roku od 7 ( sedam) dana od dana podnošenja reklamacije.Protiv odluke Fenix Delivery-a o riješavanju reklamacije može se podnijeti prigovor Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (član 48.stav 1 Zakona o poštanskim uslugama)

Izvršni direktor
Vladimir Tadić